Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme byť transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu máme definované jasné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Adresarfiriem.sk, a.s. (Prevádzkovateľ serveru letakyaakcie.sk)

Sídlo: Majerská cesta 3582/60, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 44610904

DIČ: 2022751577

IČ DPH: SK2022751577

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 956/S

Miesto uchovávania osobných údajov

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).

Vymedzenie prístupu k vašim osobným údajom

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám a sú spracúvané výlučne v rámci spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s.. Spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. je spracovateľom osobných údajov.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Práva registrovaných užívateľov

 • Právo na prístup
  Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete nás skontaktovať a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

 • Právo na prenosnosť
  Vždy, keď Adresarfiriem, s.k. spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

 • Právo na vymazanie 
  Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ Adresarfiriem.sk, a.s.

 • Právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. Adresarfiriem.sk, a.s. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 • Právo namietať voči priamemu marketingu 
  Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Na vylúčení z priameho marketingu sa môžete dohodnúť nasledovne:

  1. sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

  2. úpravou nastavení svojho účtu.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  O obmedzenie spracovania vašich osobných údajov máte za týchto okolností:

  1. ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme, Adresarfiriem.sk, a.s. obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

  2. ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Adresarfiriem.sk, a.s. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

  3. ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

  4. ak Adresarfiriem.sk, a.s. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.   

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie vybaví poverená zodpovedná osoba na zabezpečenie dodržiavania ochrany osobných údajov. Môžete sa s ňou skontaktovať na kontakt@adresarfiriem.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu  
Ak sa domnievate, že Adresarfiriem.sk, a.s. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov.

S cieľom optimalizovať vašu interakciu vám poskytneme náležité informácie, odporúčané akciové produkty a letáky a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich interakciách na serveri letakyaakcie.sk, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa

 • Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

 • Meno

 • História funkcií „Môj účet“

 • Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Vaše údaje sú spracúvané len prevádzkovateľom, spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s. 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu. Keď tak urobíte, nebudeme vám posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Na vylúčení z priameho marketingu sa môžete dohodnúť nasledovne:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

 • úpravou nastavení svojho účtu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.  

25.05.2018