Prevádzkové podmienky

Všeobecné podmienky pre servery prevádzkované spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s.

Prevádzkovateľom serveru Letakyaakcie.sk je spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. Na server Letakyaakcie.sk sa preto rovnaké vzťahujú Všeobecné podmienky pre servery prevádzkované spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s..

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky pre servery prevádzkované spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s. (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti „Prevádzkovateľa“ a „Používateľov“ seveov  pri poskytovaní a využívaní „Služieb“ na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s., ako aj na stránkach zmluvných partnerov tejto spoločnosti.
 2. Prevádzkovateľom Serverov a poskytovateľom Služieb na Serveroch je spoločnosť Adresarfiriem.sk,a.s., so sídlom Majerská cesta 60/3582, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44610904, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: SA, Vložka č.: 956/S, DIČ: 2022751577, IČ DPH: SK2022751577 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak. Adresa elektronickej pošty: kontakt@adresarfiriem.sk; tel. kontakt: +421 48 240 00 44.
 3. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“).
 4. Používateľom služieb Severu je každá osoba (fyzická i právnická), ktorá Server používa a pri využívaní služieb tohto Serveru pristúpila k týmto Podmienkam (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
 5. Všetky Servery vo vlastníctve alebo správe Prevádzkovateľa sprístupňujú informácie, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne prístupné. Keďže ide o zverejnené informácie v zmysle § 4 odsek 3 písmeno a) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, takéto zverejnené informácie možno spracúvať aj bez súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 10 odsek 3 písmeno e) Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 6. Ak je obchodným menom živnostníka jeho meno a priezvisko a miestom podnikania je jeho adresa trvalého pobytu, tieto údaje sú uvedené vo verejnej časti Živnostenského registra a vo verejne dostupných údajoch Štatistického úradu. Na základe toho sú považované za zverejnené osobné údaje, ktoré nie je možné chrániť v plnom rozsahu. To isté platí aj pre spoločníkov, konateľov a iné osoby, ktoré sú zapísané v súvislosti s obchodnými spoločnosťami v Obchodnom registri.
 7. Servery Prevádzkovateľa podliehajú ochrane na základe Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica 1, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

II. Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky.
 2. Podmienkou pre vstup či využitie nadštandardných (platených) služieb Serveru je pristúpenie užívateľa k Všeobecným zmluvným podmienkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o realizácii týchto služieb. Zmluvy sú uzatvárané telefonicky, e-mailom alebo priamo kontaktom s vyškolenými marketingovými zástupcami Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.
 4. Všetci Používatelia sú povinní dodržiavať zákony, vrátane zákona o ochrane osobných údajov. V súčasnej dobe na Serveroch prevádzkovaných Prevádzkovateľom nájdete e-mailové adresy a / alebo faxové číslo. Nesmie dôjsť k záveru, že existuje súhlas majiteľa e-mailovej adresy a / alebo faxu pre príjem e-mailových správ alebo faxov. Použitie kontaktných a ponukových šablón pre účely spamovania nie je povolené.

 III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

 1.  Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. IP adresa počítača a časy prístupov sa napovažujú za súkromný údaj Používateľa.
 2.  V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich Serverov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, Cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Súbormi Cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Prevádzkovateľ využíva súbory Cookies za účelom skvalitnenia svojich Služieb. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory Cookies je potrebná konfigurácia prehliadača Používateľa, tak aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku počítača Používateľa, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby Používateľa upozorňoval na uloženie súborov cookies.

 IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

 1. Využívanie Služieb Serverov nie je podmienené registráciou v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.
 2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu v prípade vyplnenia nepravdivých údajov.
 4. Na doméne Letakyaakcie.sk Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému Používateľovi používateľský účet (ďalej len „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov.
 5. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.
 6. Používateľ nesie zodpovednosť za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu Prihlasovaciemu menu.
 7. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.

 V. Zrušenie registrácie

 1. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta, informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na výmaz informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa).
 2. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
 • porušenia týchto Podmienok Používateľom;
 • dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
 • na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa; z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

VI. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo odovzdávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb Serverov ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Severov k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Serveru využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu Serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto Serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Serverov, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 2. Používateľtýmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Serveru môžu zahŕňať prepojenie na iné webové portály (Servery). Prepojené Servery nie sú kontrolované Prevádzkovateľom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho Prepojeného Serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených Serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených Serverov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného Serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Serveru neznamená, že by Prevádzkovateľ schvaľoval obsah týchto Serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi.
 3. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ serveru, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas sa zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi Servera prostredníctvom služby KONTAKT v menu.
 4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Serveru odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle Autorského zákona: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží užívateľovi odplata.
 5. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto portály používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok.

 VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach, resp. v Osobitných podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať údržbu serverov a databáz, atď.. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať poruchy načítania dát v čo najnižšej možnej miere.
 6. Prevádzkovateľ môže odmietnuť záznam, reklamu alebo používanie iných služieb, ak sú príslušné údaje z technických dôvodov nepoužiteľné alebo nie sú v súlade s právnymi predpismi.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup k jednotlivým údajom, v prípade porušovania práv tretích osôb zo strany zverejnenia údajov alebo ak existuje dôvodná pochybnosť o správnosti alebo iných dôvodov. V týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb Serveru jednotlivých Používateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa Používateľov služieb Serveru. Je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť Používateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo príp. identifikovaný. Používateľ služieb Serveru s týmto výslovne súhlasí.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Používateľov a i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamžikom zverejnenia na stránkach Serveru. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Serveru, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených serverov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Serveru, alebo tretích osôb.
 12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že zavedeniu služieb Serveru sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Serveru mohli vzniknúť Používateľom či treťou osobou.
 13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi.

 VIII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb

 1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok. Pri platených Službách bude Používateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy o realizácii reklamy.
 2. Postup pri uplatnení práva zodpovednosti za chyby na poskytnutej platenej Službe upravuje reklamačný poriadok príslušnej platenej služby.

 IX. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Serverov výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.
 4. Prevádzkovateľ  v pravidelných intervaloch aktualizuje informácie v profiloch na Serveroch, ale nie je povinný tak robiť. Prevádzkovateľ nepreberá záväzok alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií. To platí aj pre zákazníkov alebo iné tretie strany, prípadne pre dodané podklady a dostupné údaje.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah iných webových stránok, na ktoré je ďalej odkázaný užívateľ cez odkaz v profile alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Tak isto nezodpovedá za produkty a služby alebo obsah iných webových stránok, ktoré majú profil na Serveroch. Záväzok za obsah webových stránok, na ktoré odkazujú Servery Prevádzkovateľa je výslovne vylúčený. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa dostupnosti webových stránok a nenesie zodpovednosť za ne.

 X. Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Serverov budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa chýb poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto chyby bezodkladne odstrániť.
 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese kontakt@adresarfiriem.sk .
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 5. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v čl. XII. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami ani Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami a ani Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek Serveri Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.
 4. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb Serveru po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
 5. Služby Serveru môžu odosielať Používateľom Serveru správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých užívateľ dostáva požadované informácie. Správca je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Serveru, funkciách, prevádzke, novinkách atď.
 6. Používateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, má sa za to, že pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam. Pristúpením k Podmienkam sa rozumie to, že užívateľ pristupuje k týmto Podmienkam ako celku a akceptuje akékoľvek ich ustanovenia.
 7. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom
 8. Podmienky platia pre Servery prevádzkované spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s..

 

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

V Banskej Bystrici, dňa 01.12.2017

VP – Všeobecné podmienky (stav 12/2017)

Adresarfiriem.sk, a.s.